Jury

Jury - August 2020

Venu Nair (India)

Suresh unnithan (India)

Shamil Aliyev(Azerbaijan)

R. Sarath(India)

Bouhaik Yassin (France)

Rajat C. Kumar (India)

Vinod Mankara (India)

Shyam Sunder Mahji, India.